Kate's Kitchen
Independent Grocery & Eatery
3 Castle Street, Sligo
E info@kateskitchen.ie
Tel: (071) 914 3022